Remont oczyszczalni ścieków w Łyszkowicach

Dla kogo: Oczyszczalnia ścieków w Łyszkowicach

Data: 2019

Modernizacja dotyczyła czteroreaktorowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków posiadającej reaktory wielofunkcyjne o działaniu  semiperiodycznym składające się z komory rozdzielczej z piaskownikiem i komór oczyszczania (komory ciśnieniowej i bezciśnieniowej).
Remont oczyszczalni ścieków polegający na rewitalizacji istniejących obiektów i infrastruktury nie przewidywał zmiany technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej.
Remont obejmował:

– Wymianę rurociągów odprowadzających ścieki oczyszczone

– Wymianę istniejącej armatury służącej do sterowania cyklami pracy reaktorów wielofunkcyjnych

– Wymianę zaworów ręcznych na instalacji sprężonego powietrza

– Wymianę elektrozaworów do odprowadzenia osadu

– Wymianę wyposażenia technologicznego – montaż mieszadła i dekantera z odpływem pompowym w zbiorniku osadu nadmiernego

– Przebudowę instalacji filtra powietrza

– Remont punktu zlewnego ścieków dowożonych

– Wymiana wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu skratek i piasku

– Remont ścian wewnętrznych reaktorów